fbpx

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Timothy van Ostaijen, hierna Onlimited genoemd. (KBO-nummer 0753.444.332),

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de“Klant” en Onlimited. Waarop Onlimited deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies en zijn toepasbaar op alle offertes, aanbiedingen en contracten van Onlimited en de klant.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de klant en zijn directie.

1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST & VERBINTENIS

2.1 Een overeenkomst tussen Onlimited en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt door middel van ondertekening, digitaal of fysiek, door een bevestiging van de klant via e-mail, Whatsapp of Facebook (Messenger) of na het verzoek om de werkzaamheden te starten.

2.3 De klant is steeds verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door Onlimited geleverde diensten en werken.

2.3 Alle wijzigingen of extra diensten, al dan niet in lijn van maar niet inclusief de offerte, worden uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

2.4 Reis- en verplaatsingskosten zijn telkens te dragen door de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

ARTIKEL 3. Order

3.1 Elke order is een aanvaarding door de klant of opdrachtgever van onze algemene voorwaarden en slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op documenten en zijn e-mails zijn voor hem bindend.

3.2 Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, conform artikel 1120 van het Burgerlijk Wb, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

 

ARTIKEL 4. ANNULATIE

4.1 Annulatie van de overeenkomst door de klant is enkel mogelijk indien Onlimited haar werkzaamheden nog niet heeft gestart en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van 250 EUR.

4.2 Elke overeenkomst met een maandelijks wederkerend bedrag heeft een initiële duurtijd van 6 maanden en wordt daarna steeds per 3 maanden verlengd, maar is opzegbaar ten minste één maand voor het einde van de huidige verbintenis.

4.3 Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

 

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1 De verbintenissen aangegaan door Onlimited betreffen inspannings-/middelenverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds een indicatie. Dit wil zeggen dat de datum van levering slechts als aanwijzing kan worden opgegeven, maar dat deze Onlimited niet bindt. Vertraging in levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, ook niet op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Indien beide partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID & RISICO

6.1 Op vraag van de klant kan Onlimited het beheer overnemen van diensten of een platform die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. Onlimited is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

6.2 Op vraag van de klant kan Onlimited zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de klant of een derde partij. Onlimited is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

6.3 De klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren en vrijwaart Onlimited voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de klant, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

6.4 De diensten met betrekking tot websiteontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de klant voor testen worden aangeboden. Na de ontwikkeling voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht van de klant na 4 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door Onlimited additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

6.5 De klant erkent uitdrukkelijk dat Onlimited enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van Onlimited.

6.6 Onlimited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Onlimited zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van informatie of gegevens, etc., welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Onlimited of een, al dan niet externe, aangestelde.

6.7 In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan het factuurbedrag van de laatste maand van de verbintenis of het factuurbedrag voor de ontwikkeling van de website, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, dit steeds naar vrije keuze van Onlimited. De totale aansprakelijkheid van Onlimited zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Onlimited werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat betreft diensten afkomstig van leveranciers, aanvaardt Onlimited geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 6.8 Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Onlimited, aanspraken op schadevergoedingen daaronder inbegrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

6.9 Onlimited verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Onlimited zijn inspannings-/middelenverbintenissen. Onlimited is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.10 Onlimited kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s, content of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

6.11 Artikelen die toebehoren aan de klant en zich bij Onlimited bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

7.1 Onlimited is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten hun wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder andere: sociale conflicten, onderbrekingen van het electriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het communicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosting of sociale media,…

7.2 De klant erkent dat wat betreft ontwikkeling in welke vorm ook, door Onlimited, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van soft- en hardware) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service,..) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn. Bovendien erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.

 

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Onder intellectuele eigendomsrechter wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening, model, octrooien, octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

8.2 rechten op werken die door Onlimited zijn ontwikkeld blijven te allen tijde eigendom van Onlimited.

8.3 Alle rechten op werken ontwikkeld door de klant blijven zijn eigendom.

8.4 De partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie, etc…) en social media (structuur van posts en strategie) niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Onlimited ontwikkelde projecten.

8.5 Onlimited heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de klant niet toegestaan zonder voorgaande toestemming van Onlimited het resultaat zonder vermelding van naam van Onlimited openbaar te maken of te verspreiden.

8.6 Na het voltooien van de opdracht hebben nog de klant nog Onlimited jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 9. BETALINGSMODALITEITEN

9.1 Al onze facturen zijn, zonder korting, in hun geheel betaalbaar op vervaldag en op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen.

9.2 Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, om de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.

9.3 De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van een factuur geldt als volledige aanvaarding van die factuur.

9.4 Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en verhoogd met een onherroepelijk forfaitair schadebeding van 15 % met een minimum van 100 EUR.

9.5 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 10. KLACHTEN

10.1 Alle klachten, alsook opmerkingen en beperkingen in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden, dienen door de klant op straffe van verval binnen de 8 dagen per aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van Onlimited.

10.2 Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

 

ARTIKEL 11. GESCHILLEN EN RECHTSMACHT

11.1 Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen.

11.2 Tussen Onlimited en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, die direct of indirect betrekking hebben op de werkzaamheden of onderwerpen die voorwerp zijn van discussie, zijn onderworpen aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Vragen? Neem hier contact op:

9 + 15 =

Openingstijden:

Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00
Zaterdag
Op afspraak
Zondag
Op afspraak

Contact

Info@onlimited.co

Kloosterstraat 179

2000 ANTWERPEN

BE 0699.602.404

 

Sitemap

- Home

- Cases

- Over ons

- Blog

Subscribe To Our Newsletter n

Subscribe To Our Newsletter n

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!